Học CNTT ra làm gì? Các vị trí việc Công chức làm trong ngành CNTT

  1. Ngành công nghệ thông tin là gì?

Ngành Công nghệ thông tin (Information Technology) là ngành học sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền và thu thập thông tin.

Mục đích của khối khoa học tổng hợp liên ngành này là nhằm phát triển khả năng sửa chữa, tạo mới và sử dụng hệ thống các thiết bị và máy tính bao gồm phần cứng, phần mềm để cung cấp giải pháp xử lý thông tin trên nền công nghệ cá nhân, tổ chức có yêu cầu.

Định nghĩa một cách dễ hiểu, sinh viên tốt nghiệp dựa trên các kiến thức được học, khả năng vận dụng các phần mềm, hệ thống máy tính, công cụ và hệ thống mạng Internet để lập trình web, ứng dụng phục vụ mục đích quản lý thông tin, vận hành các hệ thống thiết bị công nghệ cũng như hệ thống mạng.Học CNTT ra làm gì? Các vị trí việc làm trong ngành CNTT 

  1. Học ngành công nghệ thông tin ra trường làm gì?

Trong kỷ nguyên số, các ứng dụng công nghệ thông tin là chất xúc tác để phát triển các ngành nghề trong mọi lĩnh vực như công nghiêp, nông nghiệp, giao thông vẫn tải, xã hội, cho đến truyền thông, giải trí… và tác động lên thói quen cũng nhu nhu cầu giao tiếp của con người.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp đều phải đầu tư vào nền tảng công nghệ, nhu cầu nhân lực trong ngành công nghệ thông tin được đánh giá chưa bao giờ giảm nhiệt. Theo nhiều chuyên gia dự báo, nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin sẽ tăng cao trong thời gian tới, nhất là ở một số vị trí đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao như: kỹ sư, lập trình viên.

Đặc biệt trong thế giới phẳng, môi trường làm việc của cử nhân công nghệ thông tin không chỉ bó hẹp trong nước mà có thể làm việc toàn cầu với thu nhập đáng mơ ước.

Sinh viên có thể làm việt tại các tập đoàn công nghệ, công ty phần mềm với các công việc cụ thể như:Các công ty phần mềm: phát triển phần mềm, thiết kế website, các công ty tư vấn: tư vấn thiết kế các giải pháp mạng cho doanh nghiệp, các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính…

Làm việc trong các công ty gia công phần mềm cho các thị trường Mỹ, Nhật và Châu Âu.

Các công ty cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, công ty cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông (ISP), công ty tư vấn – thiết kế giải pháp mạng và truyền thông, bảo mật hệ thống, công ty cung cấp, phân phối thiết bị mạng và viễn thông…

Cán bộ vận hành, quản trị hệ thống mạng và công nghệ thông tin ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân hoặc các cơ quan quản lý nhà nước

 Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học chuyên nghiệp, viện nghiên cứu và và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT.

  1. Các vị trí việc làm ngành công nghệ thông tin​

Dưới đây là danh sách một số vị trí việc làm ngành CNTT phổ biến nhất cũng như mô tả từng chức danh.

STT Đơn vị Biên chế năm nay Công chức hiện có Chỉ tiêu thi tuyển
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Vụ Kế hoạch – Tài chính 30 25 5
2 Vụ Bảo hiểm xã hội 15 13 1
3 Vụ Pháp chế 17 14 3
4 Vụ Bình đẳng giới 15 13 2
5 Vụ Hợp tác quốc tế 18 13 3
6 Vụ Tổ chức cận bộ 18 15 1
7 Thanh tra Bộ 53 48 5
8 Văn phòng Bộ 68 48 15
9 Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội 34 31 1
10 Cục Người có công 36 29 4
11 Cục Quan hệ lao động và Tiền lương 30 24 4
12 Cục Trẻ em 33 31 1
13 Cục Bảo trợ xã hội 37 30 5
14 Cục An toàn lao động 35 33 1
15 Cục Quản lý lao động ngoài nước 50 48 2
16 Văn phòng Quốc gia giảm nghèo 9 8 1
17 Cục Việc làm 41 35 4
18 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 130 118 7
  Cộng 669 578 65

 

PHỤ LỤC 2

CHỈ TIÊU, YÊU CẦU THEO VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
(Ban hành kèm theo Thông báo số 4419/TB-LĐTBXH ngày 02/10/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

STT Mã số VTVL Vị trí tuyển dụng Nhiệm vụ Chỉ tiêu tuyển dụng Ngạch Yêu cầu trình độ, ngành/chuyên ngành đào tạo
  1 2 3 4 5 6
I VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 5    
1 6.2.1 Quản lý kế hoạch – tổng hợp Công tác tổng hợp, thống kê 2 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học một trong các ngành/chuyên ngành Kế hoạch, Quản lý kinh tế, Kinh tế đầu tư; Thống kê kinh tế xã hội
2 6.2.2 Quản lý tài chính – kế toán Công tác tổng hợp dự toán, kế toán, quyết toán 2 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học một trong các ngành/chuyên ngành Tài chính công, Phân tích chính sách tài chính, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng
3 6.2.4 Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản Quản lý dự án đầu tư, theo dõi các công trình cải tạo, sửa chữa vốn sự nghiệp 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học một trong các ngành/chuyên ngành xây dựng dân dụng
II VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI 1    
1 3.2.3 Quản lý bảo hiểm hưu trí bổ sung Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy định, quy chế quản lý bảo hiểm xã hưu trí bổ sung; Tham mưu ý kiến đối với việc cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện; tổng hợp, theo dõi, đánh giá việc tham gia quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện của người tham gia quỹ và người sử dụng lao động; tổng hợp báo cáo của doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí và ngân hàng giảm; kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ hoạt động của doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí; trực tiếp thực thi công vụ và các nhiệm vụ khác được Vụ trưởng giao 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành Bảo hiểm, Kinh tế bảo hiểm, Toán kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
III VỤ PHÁP CHẾ 3    
1 7.2.1 Pháp chế Làm công tác pháp chế trong lĩnh vực lao động 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật
2 Làm công tác pháp chế trong lĩnh vực xã hội 1 Chuyên viên
3 Làm công tác pháp luật quốc tế 1 Chuyên viên
IV VỤ BÌNH ĐẲNG GIỚI 2    
1 5.2.1 Quản lý bình đẳng giới Hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Luật, Xã hội học, Giới và phát triển, Kinh tế, Quản lý xã hội
2 5.2.2 Hội nhập quốc tế về bình đẳng giới Theo dõi lĩnh vực Hội nhập quốc tế về bình đẳng giới 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Luật quốc tế, Xã hội học, Giới và phát triển, Quản lý công, Tiếng Anh
V VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 3    
1 4.2.2 Hợp tác Đa phương Tham mưu, tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động xã hội 3 Chuyên viên Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tiếng Anh hoặc tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến quan hệ quốc tế, hợp tác quốc tế, đối ngoại hoặc các chuyên ngành khác nhưng học bằng tiếng Anh
VI VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 1    
1 8.2.2 Quản lý tổ chức và biên chế Nghiên cứu, trình chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; Nghiên cứu, trình chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ; Nghiên cứu xây dựng trình Đề án thành lập mới các tổ chức trực thuộc Bộ; Nghiên cứu xây dựng Kế hoạch biên chế công chức, viên chức; Chủ trì, nghiên cứu xây dựng giao biên chế, số lượng người làm việc và thực hiện các công việc phân công 1 Chuyên viên Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành/chuyên ngành Luật, Hành chính, Kinh tế lao động, Quản trị nhân lực
VII THANH TRA 5    
1 9.2.1 Thanh tra Thực hiện công tác thanh tra về an toàn lao động 1 Thanh tra viên Tốt nghiệp đại học trở lên khối ngành Kinh tế, Kỹ thuật
2 9.2.1 Thanh tra Thực hiện công tác thanh tra về chính sách người có công 1 Thanh tra viên Tốt nghiệp đại học trở lên khối ngành Kinh tế, Kỹ thuật
3 9.2.1 Thanh tra Thực hiện công tác thanh tra hành chính 1 Thanh tra viên Tốt nghiệp đại học trở lên khối ngành Kinh tế, Kỹ thuật
4 9.3.1 Hành chính – Văn thư Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị: Quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Văn thư, Lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ
5 9.2.1 Thanh tra Thực hiện công tác thanh tra về chính sách trẻ em và xã hội 1 Thanh tra viên Tốt nghiệp đại học trở lên khối ngành Kinh tế, Kỹ thuật
VIII VĂN PHÒNG 15    
1 7.2.3 Theo dõi cải cách hành chính Xây dựng, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ; đề xuất các giải pháp tổng thể trong công tác cải cách hành chính; xây dựng thể chế, cải cách công vụ công chức, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công của Bộ, ngành, Văn phòng; Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất công tác cải cách hành chính 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên một chuyên ngành Luật, Kinh tế
2 7.2.2 Kiểm soát thủ tục hành chính Xây dựng,triển khai Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ; đề xuất các giải pháp tổng thể trong công tác cải cách hành chính các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ; Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất công tác kiểm soát thủ tục hành chính 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên một chuyên ngành Luật, Kinh tế
3 10.2.5 Thông tin tuyên truyền Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thông tin, truyền thông về các lĩnh vực của ngành, Bộ; tổng hợp thông tin về hoạt động của ngành, Bộ để cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của bộ; cung cấp tư liệu, hình ảnh về hoạt động của Bộ, ngành cho các cơ quan; đơn vị, phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định; Chuẩn bị các thông tin để Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ; Phát hiện, báo cáo với Chánh Văn phòng những vấn đề báo chí nêu liên quan đến các lĩnh vực thuộc ngành quản lý và đề xuất hướng xử lý; Tổ chức sự kiện, Hội nghị, Hội thảo, cuộc thi tìm hiểu để thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực của Bộ 2 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Kinh tế, Hành chính, Luật, Báo chí
4 10.3.6 Văn thư Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác văn thư để tổ chức thực hiện; tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư; nghiên cứu khoa học trong công tác văn thư; tham gia hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện công tác văn thư; hướng dẫn; kiểm tra thể thức, thủ tục ban hành văn bản đi theo quy định; thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan Bộ: hướng dẫn, kiểm tra, quản lý văn bản mật của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ; phân loại văn bản đi, đến; cập nhật thông tin văn bản đi, đến; Quản lý, sử dụng con dấu theo quy định 2 Văn thư viên Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư – lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ
5 10.3.7 Lưu trữ Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động lưu trữ hàng năm; tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác lưu trữ; thực hiện nghiên cứu khoa học lưu trữ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các, đơn vị về công tác lưu trữ tại các đơn vị; báo cáo thống kê công tác lưu trữ hàng năm và đột xuất; sắp xếp, phân loại, tổ chức các tài liệu lưu trữ; lựa chọn, vận chuyển, giao nộp tài liệu vào lưu trữ quốc gia khi đến hạn 1 Lưu trữ viên Tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ
6 10.3.2 Quản trị công sở Xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện làm việc đối với công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ theo quy định của Nhà nước và của Bộ; xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch mua sắm, nâng cấp, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, đột xuất tài sản, thiết bị kỹ thuật cao của cơ quan theo phạm vi được giao phụ trách; Quản lý, sử dụng thiết bị kỹ thuật cao 4 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành/chuyên ngành Kỹ thuật, Tài chính, Kế toán, Kinh tế
7 10.2.2 Tổng hợp Tham gia các cuộc họp theo phân công; xây dựng văn bản của văn phòng, văn bản trả lời các đơn vị thuộc Bộ Và văn bản trả lời các cơ quan khác (báo cáo; giải trình, góp ý) khi được Lãnh đạo giao; Theo dõi thông tin về các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo giao 1 Chuyên viên Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Xã hội
8 10.3.8 Kế toán Theo dõi, thực hiện công việc theo lĩnh vực được giao theo một trong các nội dung: công tác tài chính, kế toán của cơ quan Bộ; Thực hiện theo dõi phần kế toán thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện công tác kế toán của các nhà khách thuộc Văn phòng Bộ; Theo dõi, thực hiện các thủ, tục thanh toán, lập dự toán và báo cáo quyết toán dự án; Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; Chỉ đạo thực hiện báo cáo chuyên môn định kỳ, đột xuất theo lĩnh vực được giao 2 Kế toán viên Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán
9 10.3.9 Thủ quỹ Thu, chi tiền mặt, ghi chép sổ kế toán, đối chiếu và kiểm kê, báo cáo quỹ tiền mặt; Thực hiện báo cáo chuyên môn định kỳ, đột xuất theo lĩnh vực được giao 1 Kế toán viên Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán
IX CỤC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 1    
1 15.3.2 Hành chính, tổng hợp Tổng hợp, báo cáo một số nội dung thuộc trách nhiệm của Văn phòng; Vận hành hệ thống quản lý tài liệu điện tử của Cục; Thực hiện quản lý lưu giữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của công tác văn thư; tổ chức việc thống kê lưu trữ các tài liệu, số liệu theo yêu cầu của nghiệp vụ công tác văn thư; Trực tiếp thực thi nhiệm vụ công tác văn thư cơ quan và các nhiệm vụ khác được cấp trên giao 1 Chuyên viên Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Xã hội học, Văn thư – Lưu trữ
X CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG 4    
1 14.2.3 Thông tin liệt sĩ Xây dựng, quản lý và khai thác dữ liệu thông tin liên quan đến liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ và các nội dung liên quan đến chính sách người có công trên trang thông tin điện tử truyền thông của cơ quan Cục 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điện tử – Truyền thông
2 14.2.4 Tuyên truyền – Thi đua khen thưởng Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về chính sách người có công, công tác thi đua – khen thưởng trong lĩnh vực người có công 2 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Công tác xã hội, Chính trị học
3 14.3.1 Tổ chức nhân sự Nghiên cứu, đề xuất, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động ngành lao động – thương binh và xã hội, thực hiện nhiệm vụ khác về công tác cán bộ 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Luật, Quản trị nhân lực
XI CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG 6    
1 2.3.1 Hành chính – Tổng hợp Xây dựng kế hoạch, tổng hợp, hợp tác quốc tế; pháp chế; theo dõi, tham mưu công tác hành chính, quản lý dự án; theo dõi, tham mưu công tác tổ chức cán bộ; theo dõi, tham mưu công tác thi đua, khen thưởng; quản lý văn bản, lưu trữ 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Quản lý công, Quan hệ lao động, Quản lý lao động, Kinh tế, Quản lý nhân lực, Luật kinh tế
2 2.2.3 Quản lý về quan hệ lao động Nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách pháp luật về lĩnh vực quan hệ lao động; Theo dõi, tham mưu lãnh đạo hướng dẫn thực hiện, giải đáp câu hỏi và xử lý các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách quan hệ lao động; Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật quan hệ lao động theo lĩnh vực công tác được phân công, đề xuất biện pháp điều chỉnh. Thu nhập thông tin, xây dựng kế hoạch, phối hợp tham gia xây dựng văn bản pháp luật đối với lĩnh vực quan hệ lao động; Theo dõi kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật quan hệ lao động 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Quản lý công, Quan hệ lao động, Quản lý lao động, Kinh tế, Quản lý nhân lực, Luật kinh tế
3 2.2.2 Quản lý về tiền lương Nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách về tiền lương trong khu vực sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, chức năng nhiệm vụ của Cục Tham mưu, theo dõi, hướng dẫn thực hiện, trả lời các vấn đề liên quan đến chính sách tiền lương với các cơ quan, đơn vị; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Cục 2 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Kinh tế lao động, Luật, Kinh tế phát triển, Kinh tế học, Kinh tế và quản lý công, Toán kinh tế, Quản trị nhân lực
XII CỤC TRẺ EM 1    
1 18.2.1 Quản lý công tác bảo vệ trẻ em Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em; Quản lý hoạt động dịch vụ sự nghiệp công về bảo vệ trẻ em; nghiên cứu, hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cung cấp dịch vụ bảo vệ quyền trẻ em; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật hoặc Công tác xã hội
XIII CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI 5    
1 17.3.4 Công nghệ thông tin Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Cục. Nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về cơ sở dữ liệu an sinh xã hội. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Cục 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin
2 17.3.2 Kế toán Theo dõi thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
3 17.2.4 Thống kê, tổng hợp Theo dõi, thống kê, tổng hợp số liệu trợ giúp xã hội theo định kỳ hoặc theo chỉ đạo; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Cục thực hiện các chương trình, kế hoạch 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Thống kê, Quản trị Kinh doanh
4 17.2.5 Điều phối các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Theo dõi và triển khai thực hiện các hoạt động của Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39. Theo dõi và phối hợp thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật với các tổ chức 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công tác xã hội
5 6.2.6 Quản lý hoạt động y tế – phục hồi chức năng Theo dõi và triển khai thực hiện Chương hình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên ngành bác sỹ Y đa khoa hoặc Ngoại khoa
XIV CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG 1    
1 13.3.1 Hành chính – Tổng hợp Thực hiện việc tiếp nhận, chuyển giao và xử lý văn bản đi, đến thuộc thẩm quyền của công tác văn thư; Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác văn thư của đơn vị; Tham gia ý kiến, góp ý xây dựng văn bản liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ; Quản lý và sử dụng con dấu; công tác báo cáo liên quan đến văn thư, lưu trữ 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Văn thư hoặc Hành chính học
XV CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 2    
1 12.2.1 Quản lý người lao động Việt Nam ở nước ngoài Nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra trong lĩnh vực 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Đối ngoại, Quan hệ quốc tế, Hành chính công và sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh/Trung/Nhật
2 12.2.3 Pháp chế Nghiên cứu xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Luật, Kinh tế
XVI VĂN PHÒNG QUỐC GIA VỀ GIẢM NGHÈO 1    
1 19.2.2 Theo dõi, đánh giá chương trình giảm nghèo Xây dựng kế hoạch thực hiện, kế hoạch phân bổ vốn, quản lý tài chính của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025; Xây dựng, tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 1 Chuyên viên Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành/chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Thương mại
XVII CỤC VIỆC LÀM 4    
1 16.3.1 Tổ chức nhân sự Xây dựng văn bản, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ cụ thể 1 Chuyên viên Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành/chuyên ngành Luật, Quản trị nhân sự
2 16.2.4 Quản lý lao động nước ngoài Xây dựng văn bản, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ cụ thể 1 Chuyên viên Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành/chuyên ngành Kinh tế, Luật
3 16.2.3 Quản lý chính sách thị trường lao động Xây dựng văn bản, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ cụ thể 1 Chuyên viên Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành/chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh
4 16.2.4 Quản lý chính sách việc làm Xây dựng văn bản, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ cụ thể 1 Chuyên viên Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành/chuyên ngành Kinh tế, Luật
XVIII TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 7    
1 11.2.13 Quản lý dữ liệu cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Theo dõi, quản lý các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề; phát triển đội ngũ đánh giá viên, giám sát viên kỹ năng nghề quốc gia; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, xây dựng kế hoạch việc thực hiện quy định của các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề; Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; thiết lập hệ thống mạng thông tin kết nối với các tổ chức đánh giá kỹ năng trong toàn quốc. 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin
2 11.2.26 Kiểm soát thủ tục hành chính Chủ trì tham mưu xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; Phối hợp với đơn vị thực hiện công bố, niêm yết, công khai thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; Thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính; Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Hướng dẫn, tiếp nhận, giao trả kết quả giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân. 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật
3 11.2.2 Quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lực đạt được sau khi tốt nghiệp các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp. Theo dõi, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tổ chức đào tạo chính quy trình độ cao đẳng, trung cấp. Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý chuẩn đầu ra, chương trình, giáo trình, công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, việc thực hiện quy định về mẫu văn bản chứng chỉ; thực hiện chế độ chính sách khi đào tạo các ngành, nghề nặng nhọc; độc hại; công tác liên kết đào tạo trong nước và ngoài nước; việc thực hiện quy định về công nhận văn bằng, chứng chỉ tương đương trong giáo nghề nghiệp. 2 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật, Quản lý giáo dục
4 11.2.11 Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý học sinh sinh viên Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng đội ngũ viên chức làm công tác học sinh sinh viên; tổ chức thực hiện và theo dõi thống kê báo cáo 1 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa, Xã hội. Nghệ thuật, Xây dựng, Giao thông, Thể thao, Quản lý giáo dục, Sư phạm kỹ thuật
5 11.2.12 Quản lý công tác học sinh sinh viên Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành kiểm tra thực hiện về công tác học sinh sinh viên; tổ chức các hoạt động liên quan; kiểm tra, thống kê, báo cáo; tổ chức thực hiện 2 Chuyên viên Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về Kinh tế, Văn hóa, Công tác xã hội, Nghệ thuật, Xây dựng, Giao thông, Thể thao, Sư phạm kỹ thuật, quản lý giáo dục, Sỹ quan, Quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh
    Cộng   65    

3.1. Chuyên gia mạng máy tính,Vị trí việc làm là gì? Vị trí việc làm của công chức, viên chức?

Các chuyên gia và nhà phân tích mạng máy tính xác định, thiết kế, xây dựng và duy trì một loạt các mạng và hệ thống truyền thông dữ liệu. Để làm nghề này, bạn phải có bằng cử nhân khoa học máy tính hoặc liên quan. Một số người cũng có bằng thạc sĩ, nghiên cứu hệ thống thông tin. Một số vị trí việc làm cụ thể bao gồm:

Kiến trúc sư mạng máy tính.

Chuyên gia phân tích hệ thống máy tính.

Quản trị viên hệ thống máy tính.

Chuyên viên phân tích CNTT.

Điều phối viên CNTT.

Quản trị mạng.

Kỹ sư mạng.

3.2. Nhà phát triển phần mềm/ứng dụng

Các nhà phát triển phần mềm thiết kế, chạy và thử nghiệm các chương trình hoặc ứng dụng khác nhau cho máy tính và thiết bị di động. Để trở thành nhà phát triển phần mềm, bạn cũng cần bằng cử nhân khoa học máy tính, công nghệ thông tin, toán tin, v.v. và đặc biệt yêu cầu kỹ năng lập trình tốt.

Trước đây, các nhà phân tích dự đoán nhu cầu việc làm phát triển phần mềm/ứng dụng trong giai đoạn 2018-2028 sẽ tăng tới 21%. Một số vị trí việc làm bao gồm:

Nhà phát triển ứng dụng.Kỹ sư ứng dụng.

Lập trình viên.Lập trình viên Java.

Kỹ sư phần mềm.Lập trình viên .NET.

Kiến trúc sư hệ thống.Kiến trúc sư phần mềm.

Chuyên viên phát triển phần mềm.

Chuyên viên phân tích đảm bảo chất lượng phần mềm.

3.3. Nhà phát triển web

Các nhà phát triển web thiết kế, tạo và sửa đổi các website. Họ chịu trách nhiệm duy trì một trang web ổn định, thân thiện với người dùng, cung cấp các chức năng cần thiết cho nhu cầu khách hàng. Một số việc làm sẽ yêu cầu bằng cử nhân, trong khi những công việc khác có thể chấp nhận bằng cấp liên kết, bao gồm các lớp về HTML, JavaScript hoặc SQL. Vị trí cụ thể của việc làm công nghệ thông tin này là:

Nhà phát triển Front End.Quản trị viên website.Lập trình viên web.

3.4. Nhân viên bảo trì, sửa chữa máy tính

Nhân viên bảo trì, sửa chữa máy tính cùng với quản trị viên mạng giúp người dùng sắp xếp, bảo trì và sửa chữa máy tính. Bạn sẽ kiểm tra, đánh giá các hệ thống mạng, đảm bảo chúng hoạt động bình thường. Bạn có thể làm công việc này bằng cách học cao đẳng hoặc đại học, có chứng chỉ liên quan, v.v. Các chức danh công việc có thể bao gồm:

Quản trị viên hỗ trợ khách hàng.

Kỹ thuật viên.

Quản trị viên hệ thống CNTT.

Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật.

3.5. Quản trị cơ sở dữ liệu

Quản trị cơ sở dữ liệu giúp lưu trữ và sắp xếp dữ liệu của khách hàng hoặc hoạt động kinh doanh của công ty. Làm công việc này, bạn sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu khỏi người dùng trái phép, các truy cập và kết nối không an toàn. Bạn có thể làm việc trong nội bộ công ty hoặc cung cấp dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp có hệ thống cơ sở dữ liệu lớn như các công ty tài chính,… Các công việc bao gồm:

Quản trị cơ sở dữ liệu.Chuyên viên phân tích bảo mật dữ liệu.

3.6. Chuyên gia bảo mật thông tin, chuyên gia an ninh mạng

Tỷ lệ các cuộc tấn công mạng đang ngày càng gia tăng. Nguy cơ trộm cắp danh tính dẫn đến nhu cầu bảo mật thông tin và duy trì an ninh mạng tăng lên mỗi ngày, đặc biệt là với trang web thương mại và cổng thông tin chính phủ. Các chuyên gia bảo mật thông tin, chuyên gia an ninh mạng giúp công ty, tổ chức bảo vệ mạng máy tính và hệ thống máy tính.

3.7. Kỹ sư điện toán đám mây

Các kỹ sư điện toán đám mây xác định, thiết kế, xây dựng và duy trì các hệ thống, giải pháp tận dụng hệ thống và cơ sở hạ tầng được quản lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Chức danh việc làm cụ thể bao gồm:

Kiến trúc sư điện toán đám mây.Chuyên viên tư vấn giải pháp điện toán đám mây.Quản lý dự án và sản phẩm điện toán đám mây.

Quản trị viên hệ thống đám mây.Kỹ sư hệ thống điện toán đám mây.

3.8. Các vị trí việc làm quản lý trong ngành công nghệ thông tin

Nếu có nền tảng và trình độ đào tạo tốt, kinh nghiệm làm việc với các dự án CNTT thành công và kỹ năng quản lý vượt trội, bạn có thể nhắm đến các vị trí quản lý trong lĩnh vực này. Bạn cần biết cách thiết lập và triển khai các chính sách, thực thi dự án đáp ứng mục tiêu CNTT theo đúng thời hạn và ngân sách.

Các vị trí việc làm quản lý trong lĩnh vực CNTT gồm:Giám đốc thông tin (CIO).Giám đốc công nghệ (CTO).Giám đốc công nghệ thông tin.

Trưởng phòng IT.Bạn sẽ lập kế hoạch và thực hiện một loạt các biện pháp bảo mật, chẳng hạn như cài đặt và sử dụng phần mềm bảo vệ, mô phỏng các cuộc tấn công mạng để kiểm tra hệ thống. Vị trí việc làm công nghệ thông tin này gồm có:

Kỹ sư bảo mật.Kỹ sư an toàn thông tin.Chuyên gia bảo mật thông tin.Kỹ sư an ninh mạng

TIN LIÊN QUAN

TIN XEM NHIỀU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký để biết mình phù hợp với công việc gì?
Đăng Ký tìm việc thông qua trung tâm giới thiệu việc làm?
Học CNTT ra làm gì? Các vị trí việc Công chức làm trong ngành CNTT
Giải mã Account Executive – Là nghề gì? Làm gì? Lưu ý ra sao khi ứng tuyển?
Công bố điểm trúng tuyển trung cấp CAND NAY
Nên học văn bằng 2 ngôn ngữ anh VLVH hay từ xa
Chương trình đào tạo Văn bằng 2 & VLVH Đại học Ngoại ngữ
Văn bằng 2 Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội
Nữ tiến sĩ người Việt ở Mỹ xây dựng ứng dụng học tiếng Anh
ĐHQG TP HCM dự kiến mở rộng địa bàn thi đánh giá năng lực
Hàng ngàn thí sinh trúng tuyển đh chọn học trường nghề
Có Giáo viên xin đi Dạy hợp đồng, đến khi nhận việc lại “Biệt tăm” vì lương thấp